Go to Top

Natura 2000 gebieden op termijn deels gesloten

Op termijn wordt minimaal 10 procent van de Natura 2000 gebieden gesloten.

Natura 2000 gebieden deels gesloten

Op termijn wordt minimaal 10 procent van de Natura 2000 gebieden gesloten. Daarover hebbende Nederlandse Vissersbond, Garnalenvissersbond, VisNed, Wereldnatuurfonds, Stichting de Noordzee, Waddenvereniging en het ministerie van EZ overeenstemming bereikt. Het is een verdere uitwerking van het VIBEG-akkoord, dat in 2011 werd gesloten.

Tijdens de nieuwe, langdurige onderhandelingsronde is afgesproken is dat in het evaluatiejaar 2020 de impact van de garnalenvisserij in de Natura 2000 gebieden tot de helft moet zijn teruggebracht. Daarbij gaat het om bijvangst, bodemberoering en visserijdruk. Belangrijkste onderdeel van het akkoord is het verminderen van het aantal vaartuigen in de gebieden.

Natura 2000

Mocht dat niet zijn gelukt, dan zal worden overgegaan tot een aanvullende gebiedssluiting van 15 procent, bovenop de nu afgesproken 10 procent van het gebied. In 2026 moet de impact van de visserij in de Natura 2000 gebieden zodanig verminderd zijn dat ecologie en economie met elkaar in evenwicht zijn. Alle partijen hebben beloofd om zich gezamenlijk maximaal in te spannen om dit te realiseren.

VIBEG akkoord

Het zogeheten VIBEG-akkoord (Visserij In Beschermde Gebieden) werd afgesloten in 2011 en regelt de visserij in twee gebieden van de Noordzee, die in 2010 als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Daarbij gaat het om de Vlakte van de Raan in de zuid-westelijke delta en de Noordzeekustzone, een strook drie mijl zeewaarts van Bergen, Noord-Holland, tot Rottum in de Waddenzee.

Bron: Vismagazine